Is mijn dochter verzekerd bij een sportongeval?

Bij een sportongeval komt de verzekering tussen in de kosten die dat met zich meebrengt. De verzekering past het verschil tussen de gedane onkosten en het bedrag dat terugbetaald wordt door het RIZIV of de mutualiteit. Kosten waarvoor het RIZIV of de mutualiteit niet tussenkomt (medicijnen, push-brace, een hoger honorarium, ...) worden ook door de verzekering niet terugbetaald. Om van die verzekering te genieten is het belangrijk dat het lidgeld tegen de vooropgestelde datum (uiterlijk half mei) betaald is.

Wat te doen bij een sportongeval?

 • een aangifteformulier kan bij de secretaris, de jeugdcoördinator, de train(st)er (bureel) of de ploegverantwoordelijke bekomen worden. Je kan een aangifteformulier ook downloaden via deze link: Ethias Aangifteformulier;
 • het aangifteformulier wordt door een dokter ingevuld en wordt binnen de week na het ongeval aan de secretaris terugbezorgd;
 • het slachtoffer ontvangt de bevestiging van indienen van de aangifte alsook zijn persoonlijk dossiernummer;
 • dit dossiernummer moet het slachtoffer noteren op alle onkostennota's en alle afrekeningstukken, die dan via de secretaris verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij;
 • de vergoedingen worden aan de slachtoffers rechtstreeks uitbetaald;
 • er is per schadegeval en per slachtoffer een vrijstelling van €6,20;
 • na een ongeval dat werd aangegeven en waarvoor een dossier werd geopend, moet altijd, vooraleer weer te trainen, een genezingsattest via de secretaris bij de verzekeringsmaatschappij ingediend worden. Ook als er geen enkel afrekeningstuk werd ingediend en er geen financiële tussenkomst is geweest;
 • naast deze verzekering via de Vlaamse Volleybalbond staat het iedere speelster vrij nog een individuele verzekering af te sluiten

PRIVACY VERKLARING van Beaphar Dames Volleybal Poperinge vzw Beaphar

Dames Volleybal Poperinge VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beaphar Dames Volleybal Poperinge VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), ook gekend als GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beaphar Dames Volleybal Poperinge vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Beaphar Dames Volleybal Poperinge
vzw Kleiputtendreef 27
8970 Poperinge
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon : 057 33 42 21

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, ouders of voogden van minderjarige leden, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, sponsors, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Beaphar Dames Volleybal Poperinge VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst) 
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Beaphar Dames Volleybal Poperinge vzw (uitvoering overeenkomst) 
 • Verzorgen van opleidingen 
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
 • Ezine (e-mail) 
 • Papieren magazine 
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
 • Het beheren van de website, de facebookpagina en andere sociale media. (gerechtvaardigd belang) 
 • Het inschrijven van leden voor wedstrijden, tornooien georganiseerd door andere clubs (contractuele grond)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken : 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, postcode, gemeente 
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres 
 • Contactpersonen voor minderjarigen 
 • Aantal contactpersonen voor minderjarigen (gescheiden ouders) 
 • Rijksregisternummer (enkel voor verwerking door volleybalbond) 
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit 
 • Aanwezigheid  Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) 
 • Gevoelige gegevens: fysieke of mentale problemen of beperkingen, gebruikte noodzakelijke medicatie (vb diabetes) 
 • Lidmaatschap : aansluitingsdatum, leeftijdsklasse, lidnummer volleybalbond, opleidingen ivm volleybal (bijscholing, trainer, scheidsrechter,..)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen :

Bestuursleden van Beaphar Dames Volleybal Poperinge VZW

De gegevens worden verwerkt door volgende bonden:

Volley West-Vlaanderen - Volley Belgium

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van : 

 • Beeldmateriaal (voor public relations) 
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: 

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) 
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..); 
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …); 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat 
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers 
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Of deze afspraken zijn (standaard) voorzien in de algemene bepalingen van deze externe dienstverleners (verwerkers).

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen : 

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel, …) 
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld) 
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …) 
 • Externe opleiders of trainers

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Beaphar Dames Volleybal Poperinge bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Beeldmateriaal alsook naam, voornaam en categorie worden onbeperkt bijgehouden in het archief van Beaphar Dames Volleybal Poperinge vzw.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…) Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Beaphar Dames Volleybal Poperinge vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’. 
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Beaphar Dames Volleybal Poperinge vzw kan de privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en onze facebookpagina. De laatste wijziging gebeurde op 2 november 2018